ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនព័ត៌មានពីវិធានការណ៍ការពារ ជំងឺរលាកសួតមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ

ភ្នំពេញ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០_សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីវិធានការណ៍ការពារ ជំងឺរលាកសួតមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ (មិនដឹងប្រភព ឬមូលហេតុ)