អ្នកជំនាញ៖ ជំងឺគ្រុនចាញ់អាចលុបបំបាត់បាននៅឆ្នាំ ២០៥០

អន្តរជាតិ៖ក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិស្តីពីជំងឺគ្រុនចាញ់និយាយថាជំងឺនេះអាចត្រូវបានលុបចោលនៅឆ្នាំ ២០៥០ ។ជំងឺឆ្លងពីមូសសម្លាប់មនុស្សជាង ៤០០,០០០ នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំជាពិសេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិក។

ក្រុមអ្នកជំនាញចំនួន ៤១ នាក់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្វ្រិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិវេជ្ជសាស្ត្រអង់គ្លេស The Lancet កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ។របាយការណ៍នេះនិយាយថាការជឿនលឿនថ្មីៗក្នុងការបង្កើតវ៉ាក់សាំងនិងការកើនឡើង ៣ ដងនៃមូលនិធិសកលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ពី ២០ ឆ្នាំកន្លងមកបានធ្វើឱ្យពួកគេជឿជាក់ថាជំងឺគ្រុនចាញ់អាចត្រូវបានលុបបំបាត់នៅឆ្នាំ ២០៥០ ។

របាយការណ៍ក៏បាននិយាយផងដែរថាការសិក្សាបន្ថែមលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងហើយនិយាយថាថវិកាប្រចាំឆ្នាំប្រហែល ៦.២ ពាន់លានដុល្លារត្រូវការសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវបែបនេះ។

អ្នកជំនាញអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋាភិបាលអង្គការពិភពលោកនិងតំបន់នានាធ្វើការរួមគ្នា។ ពួកគេក៏និយាយផងដែរថាវាចាំបាច់ក្នុងការពន្លឿនការវិនិយោគដោយលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យឯកជនឱ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះ៕