មកស្គាល់មេបញ្ជាការPMទាំង២៥រាជធានី-ខេត្ត

ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨_មកស្គាល់មេបញ្ជាការ កងរាជអាវុធហត្ថទាំង២៥រាជធានី-ខេត្តដែលមានខាងក្រោម៖