វេបសាយ Tripadvisor ណែនាំតំបន់ទេសចរណ៍ទាំង២៥ដែលភ្ញៀវទេសចរគួរតែទៅទស្សនាបំផុតក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរ

តាមការចុះផ្សាយរបស់វេបសាយ Tripadvisor បានណែនាំតំបន់ទេសចរណ៍ទាំង២៥ដែលភ្ញៀវទេសចរគួរតែទៅទស្សនាបំផុតក្នុងនោះមានកម្ពុជាស្ថិតក្នុងលេខរៀងទី៨។

តំបន់ទាំងនោះមានដូចជា៖

1.Bali, Indonesia

2.London, United Kingdom

3.Paris, France

4.Rome, Italy

5.Newyork. United State

6.Crete, Greece

7.Barcelona, Spain

8.Siem Reap, Cambodia

9.Prague, Czech Repuplic

10.Phuket, Thailand

11.Istanbul, Turkey

12.Jamaika

13.Hoi An, Vietnam

14.St. Petetsburng. Russia

15.Roatan, Bay Island

16.Marrakech, Morocco

17.Ambergris Caye, Belize Caye

18.Rio de jeneiro, Brazil

19.St.Martin / St Maarten

20.Playa del Carmen, Mexico

21.Dubai, United Arab Emirate

22.Grand Cayman, Cayman Island

23.Kathmadu, Nepal

24.Bora Bora, Society Island

25.Cusco, Peru